وصیت نامه، وصیت نامه و انحصار وراثت - Vatandoust | Commercial Litigation Lawyers
Vatandoust Located at
34/50 Bridge St, Sydney, NSW.
Phone: +61 2 8216 0844
Connect With Us

وصیت نامه، وصیت نامه و انحصار وراثت

وطن دوست مشاوره و خدمات در رابطه با وصیت نامه، وصیت نامه و انحصار وراثت. روشی که در آن دارایی های املاک و توزیع شده خواهد شد که آیا یک اراده معتبر در محل وجود دارد بستگی دارد. اگر اراده معتبر وجود ندارد، پس از آن قوانین وصیت را به توزیع دارایی تعیین می کند. ما همچنین در مورد انحصار وراثت به مجری تحت اراده ارائه مشاوره. وطن دوست دارای تجربه در زمینه های رسیدگی به دعوایی توسط ذینفع و همچنین کسانی که با ادعای به دارایی به دنبال مقررات کافی در زیر به ارمغان آورد.

Neo Websolution
اخبار و انتشارات