رقابت و حمایت از مصرف کننده - Vatandoust | Commercial Litigation Lawyers
Vatandoust Located at
34/50 Bridge St, Sydney, NSW.
Phone: +61 2 8216 0844
Connect With Us

رقابت و حمایت از مصرف کننده

وطن دوست در ارتباط با شیوه های قدیمی تجارت قانون و قانون جدید مصرف کنندگان استرالیا مشاوره. پیشنهاد ما مشتریان بازار رقابت پیشرو و مشاوره حقوق مصرف کننده، از جمله مصرف کننده مسائل مربوط به حفاظت، گمراه کننده و فریبنده رفتار، رفتار خلاف وجدان و قراردادهای ناعادلانه و از خود راضی. وطن دوست دسترسی به پزشکان که قادر به مقابله با مسائل در حوزه های قضایی مختلف ملی و بین المللی است. علاوه بر این، شرکت دارای یک رابطه با تاسیس شبکه ای از شرکت های حقوقی در شمال امریکا، اروپا، آسیا و شرق میانه، برای رقابت و حمایت از مصرف کننده مشاوره.

Neo Websolution
اخبار و انتشارات